ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΤΜΑΓΩΓΟΙ

FINOW GmbH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • Προγραμματισμός, σχεδιασμός, 2D /3D /CAD /PDMS, υπολογισμός, κατασκευή και προμήθεια συστημάτων σωληνώσεων-ατμαγωγών και τμημάτων για νέες κατασκευές, επισκευές, συντήρηση θερμικών σταθμών παραγωγής ενεργείας.