ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LIST ΚΑΙ δ-LIST

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει το σύστημα LIST, ένα σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας και ανίχνευσης πυρκαγιάς βασισμένο σε ένα καλώδιο αισθητήρα, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης των θερμοκρασιών (μέχρι 2,5χλμ.) με μεγάλη ευαισθησία, επιτρέποντας έτσι την αξιόπιστη παρακολούθηση κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Παραδείγματα εφαρμογών εμφανίζονται παρακάτω.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τις οποίες οι συμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης, παρά τις υψηλές προδιαγραφές τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρή κλίμακα ή και καθόλου. Είναι απλό αν λάβει κάποιος υπόψη του την πιθανότητα αφιλόξενων συνθηκών περιβάλλοντος, όπως σκόνη, ακαθαρσίες, αέρια καύσης, υγρασία, ομίχλη, παγετό και κραδασμούς.
Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις περιοχών όπου δεν υπάρχει πρόσβαση μετά την εγκατάσταση, υποδηλώνοντας έτσι την απαίτηση χρησιμοποίησης ενός συστήματος ανίχνευσης το οποίο δεν απαιτεί συντήρηση.
Ένα σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας το οποίο πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα, χωρίς υψηλό κόστος επί πολλά έτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντομογραφία LIST προκύπτει από τις λέξεις Linear Sensing of Temperature (Γραμμική Ανίχνευση Θερμοκρασίας) με δύο λόγια: μέτρηση της θερμοκρασίας για μεγάλες αποστάσεις.
Τα βασικά στοιχεία του συστήματος LIST είναι το Καλώδιο Αισθητήρας το οποίο φέρει ειδικά ενσωματωμένους αισθητήρες και μια Μονάδα Ελέγχου (Sensor Control Unit).

Θα σας παρουσιάσουμε δύο διαφορετικά συστήματα:

 • δ-LIST, αποτελεί το νέο σύστημα καλωδίου αισθητήρα με την χρήση ψηφιακών αισθητήρων για μικρά και μεσαία μήκη καλωδίου
 • LIST, αποτελεί το σύστημα καλωδίου αισθητήρα για μεγάλες αποστάσεις με την χρήση αναλογικών αισθητήρων, το οποίο έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται από το 1987.


ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SEC 15 (δ-LIST)

 

Το  καλώδιο SEC 15 αποτελείται από ένα επίπεδο 2-πολικού καλωδίου, με ενσωματωμένα κυκλώματα αισθητήρων ανίχνευσης της θερμοκρασίας, τοποθετημένα σε προκαθορισμένες από τον χρήστη αποστάσεις.
Η μεταφορά των δεδομένων μέτρησης της θερμοκρασίας γίνεται σε μορφή ψηφιακού κώδικα, γεγονός το οποίο επιτρέπει την χρήση καλωδίων μέγιστου μήκους 250m.


ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SEC 20 (LIST)

 

Το καλώδιο SEC 20 είναι ένα ερμητικά κλειστό επίπεδο 4-πολικό καλώδιο αισθητήρα, με υβριδικά μικροκυκλώματα τα οποία ανάλογα με την εφαρμογή, έχουν τοποθετηθεί σε κατ' επιλογή διαστήματα (1, 2, 4, 8 m). Τα υβριδικά μικροκυκλώματα περιέχουν ολοκληρωμένα ASIC, τα οποία είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα μαζί με ημιαγωγό μέτρησης της θερμοκρασίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η εφαρμογή καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των αισθητήρων  (σημεία μέτρησης). Το καλώδιο είναι δυνατό να διακλαδωθεί σύμφωνα με την εφαρμογή. Τα σημεία μέτρησης έχουν προκαθορισμένες διευθύνσεις (addresses), επιτρέποντας έτσι τον φυσικό εντοπισμός τους.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Μια ασπίδα αλουμινίου προστατεύει το καλώδιο από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ΕΜΙ. Το υλικό του καλωδίου είναι βραδείας καύσης και ελεύθερο αλογόνου. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας του καλωδίου αισθητήρα LIST βρίσκεται μεταξύ -40°C και +85°C. Η λειτουργία του καλωδίου δεν εμποδίζεται από θερμοκρασίες μέχρι και +120°C. Το καλώδιο και τα τμήματα του αντέχουν σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες για μικρά χρονικά διαστήματα. Οι καταμετρημένες θερμοκρασίες έχουν ακρίβεια 0,1°. Το καλώδιο δεν απαιτεί συντήρηση:

 
SEC 15 
SEC 20
Εύρος Μετρήσεων:  
-40°C ... +100°C
-40°C ... +200°C
Εύρος Θερμοκρασιών
Λειτουργίας:
-40°C ... +85°C 
-40°C ... +85°C
Ανάλυση: 
0,1°
0,1°
Κύκλος Μέτρησης:
5 sec / 100 sensors
10 sec / 312 sensors
Διάμετρος: 
~ 13 mm
~ 18 mm
Ακτίνα Κάμψης:
min. 25 cm 
min. 30 cm
Μήκος Καλωδίου:
< 2 x 250m / SCU 
< 2500 m / SCU
Σήμανση Καλωδίου:
σε κάθε αισθητήρα 
σε κάθε αισθητήρα

 δ-LIST ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, SCU 800

Η Μονάδα Ελέγχου των Αισθητήρων έχει την δυνατότητα ελέγχου δύο καλωδίων αισθητήρα, τύπου SEC 15, μήκους 250m το καθένα και / ή 99 αισθητήρες.

Προσφέρει τάση λειτουργίας στο καλώδιο αισθητήρα δ-LIST (5V), και πραγματοποιεί κυκλικούς ελέγχους στο μητρώο διευθύνσεων (addressing) των αισθητήρων, καταγράφει τις τιμές θερμοκρασίας και αξιολογεί τα δεδομένα σε σχέση με τα διάφορα κριτήρια συναγερμού.

LIST ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, LIST - CONTROLLER

Η Μονάδα Ελέγχου των Αισθητήρων ListController, που αποτελείται από ενσωματωμένο επεξεργαστή τύπου ARM9 και δύο δευτερεύτοντες επεξεργαστές είναι η καινούρια γενιά ελεκτών και αποτίμησης των συστημάτων LISTR. Τα τρία συστήματα επεξεργαστών επιτρέπουν την ταχύτατη και την αξιόπιστη αναγνώριση, ανίχνευση και σήμανση Φωτιάς.

Ένα ή Δύο μήκη καλωδίου αισθητήρα ή ένα γκρουπ κομματιών καλωδίου αισθητήρα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στην μονάδα ελέγχου,το οποίο εκτελεί την κυκλική διευθέτηση όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων καταγράφει τις τιμές των θερμοκρασιών με υψηλή ανάλυση και με εξαιρετική δεκαδική ακρίβεια.

Στην περίπτωση της αύξησης της θερμοκρασίας, μέσα σε προγραμματισμένα επίπεδα, η ανάλυση της φωτιά είναι ενδεικνυμένη. Ένα συναγερμός δίνεται, εάν το διαφορικό όριο του συναγερμού υπερβεί ή εάν γίνει μια μέγιστη τιμή θερμοκρασίας ξεπεραστεί.

Και τα δύο όρια συναγερμού είναι προγραμματιστικά ανεξάρτητα και για τις 254 ζώνες.

Το σύστημα LIST παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία για τον λόγο ότι η θερμοκρασία μετριέται με μια ανάλυση 0.1° Οι αποδεδειγμένοι αλγόριθμοι λογισμικού εγγυώνται την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε επιρροής μέσω των φυσικών παραλλαγών θερμοκρασίας, αποτρέποντας κατά συνέπεια τον κίνδυνο ψεύτικων συναγερμών. Η μοναδική τεχνολογία μέτρησης LIST επιτρέπει μια απολύτως σταθερή μέτρηση όλων των αισθητήρων με μια επαναλαμβανόμενη ακρίβεια ±0.1°.

Ένας συναγερμός υποδεικνύεται στις μονάδες ελέγχου στο μπροστινό πλαίσιο με LEDs και με κείμενο στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Οι συναγερμοί είναι τονισμένοι με κόκκινο και τα σφάλματα με πορτοκαλί φόντο φοτισμένο στην οθόνη.

Η επισήμανση συναγερμών στα συστήματα πραγματοποιείται μέσω ελεύθερων επαφών των ηλεκτρονόμων ή/και μέσω της επικοινωνίας διασύνδεσης με τα ανοικτά πρωτόκολλα δεδομένων. Η μονάδα ελέγχου μπορεί να επαναρυθμιστεί στο μπροστινό πλαίσιο, μέσω ενός εξωτερικού ηλεκτρικού σήματος επαναρύθμισης από την πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης ή μέσω της επικοινωνίας διασύνδεσης.


MASTER-SLAVE CONFIGURATION

Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, οι ρυθμίσεις των μονάδων Master-Slave μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τα δύο συστήματα.
Η κεντρική μονάδα λειτουργίας είναι η μονάδα ελέγχου LIST-Controller

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Δύο κριτήρια συναγερμού καθορίζουν την ανίχνευση και την προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκγαιάς:

 • η υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας

 

 • η υπέρβαση ενός διαφορικού ορίου συναγερμού, δηλ. μια απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας σε σχέση με το προφίλ αναφοράς. Το προφίλ αναφοράς υποδεικνύει φυσικές θερμοκρασιακές μεταβολές.

Οι μεταβολές της θερμοκρασίας σε όλο το μήκος της απόστασης μέτρησης λαμβάνονται υπόψη από τους χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους, δηλ. η σύγκριση των πραγματικών θερμοκρασιών δεν περιορίζεται στο σημείο μέτρησης.

Οι προ-συναγερμοί δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της ευαισθησίας του συστήματος στις υπάρχουσες συνθήκες. Προ-συναγερμοί μπορούν να δίνονται με την μορφή μηνυμάτων.
Ως παράγωγο της πυρανίχνευσης, το σύστημα LIST έχει την δυνατότητα να παράγει προειδοποίηση σε περίπτωση παγετού, δηλ. εάν η πραγματική θερμοκρασία πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή, τότε μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός παγετού.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Ως κανόνας, οι συναγερμοί διοχετεύονται στον Τερματικό Σταθμό Συναγερμών, ο οποίος χρησιμοποιεί την μια γραμμή συναγερμού κατειλημμένη από το σύστημα LIST. Οι επαφές (floating) των μονάδων ελέγχου (SCU) περνούν τα μηνύματα πυρκαγιάς ή σφάλματος. Η αναγνώριση των συναγερμών λαμβάνει χώρα μέσω του τερματικού σταθμού συναγερμών. Σε περίτωση που το σύστημα LIST διαχωριστεί σε διαφορετικά τμήματα, τότε συναγερμοί και βλάβες μπορούν να διοχετευτούν ξεχωριστά με την χρήση επαφών (floating) για κάθε τμήμα χωριστά. Η ακριβής θέση της πυρκαγιάς ή της βλάβης εμφανίζεται σε μια αλφαριθμητική LCD οθόνη (όχι για τον τύπο SCU 800).

Η απεικόνιση μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση μιας οθόνης Η/Υ.

Ο καταγραφικός εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε έναν προαιρετικά εκτυπωτή θύρας, τύπου Centronics, για την καταγραφή δεδομένων και μηνυμάτων (μόνο για τις μονάδες ελέγχου SCU 3000, SCM 4000).


 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μονάδα ελέγχου δ-LIST βρίσκεται σε κουτί ενισχυμένο από ίνες υαλοβάμβακα, για τοποθέτηση σε τοίχο. Λόγω του επιπέδου προστασίας από το περιβάλλον ΙΡ 65, υπάρχει η δυνατότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι μονάδες ελέγχου LIST  σε μορφή σχάρας τοποθέτησης 19", επιτρέποντας έτσι την τοποθέτηση τους σε αντίστοιχες βάσεις 19''.

 


Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται είτε στην ίδια την μονάδα SCU800, είτε επιπροσθέτως σε κουτιά διασύνδεσης. Τα κουτιά IP66 είναι διαθέσιμα σε θερμοπλαστικό (ABS) ή σε υαλοβάμβακα ενυσχιμένο με πολυεστέρα. Τα ανοξείδωτα κουτιά είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.

CBO 20 για υψηλη μηχανική αντοχή
Υλικό: Κουτί υαλοβάμβακα ενισχυμένο
(25 % υαλοβάμβακα περιεκτικότητα)
Προστασία: IP 65
Ύψος: 100 mm
Χρώμα: RAL 7001 γκρι

 

Το καλώδιο αισθητήρας συνοδεύεται από σφιγκτήρες που ασφαλίζουν αυτόματα για την εξασφάλιση της εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης του.
Το καλώδιο τύπου JE-H(ST)H 2x2x0.8, E30, VDE-REG Nr. 7538 χρησιμοποιείται σαν καλώδιο σύνδεσης μεταξύ του κουτιού επικοινωνίας και της μονάδας ελέγχου.Η σύνδεση του καλωδίου αισθητήρα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής υπομονάδας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εφόσον το καλώδιο αισθητήρας δεν απαιτεί συντήρηση και όλα τα σημεία μέτρησης ελέγχονται αυτόματα κάθε 5' - 10', τότε ο ετήσιος έλεγχος του εγκατεστημένου καλωδίου συνοδευόμενος από ανάλυση του καταλόγου μηνυμάτων έχει αποδειχθεί επαρκής. Επομένως, πλήρης έλεγχος του συστήματος απαιτείται ελάχιστες φορές.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα LIST και δ-LIST αποτελούν γραμμικά συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία παρέχουν ιδανικά αποτελέσματα στην έγκαιρη αναγνώριση πυρκαγιών σε αντίξοες και αφιλόξενες συνθήκες, όπως σκόνη, ακαθαρσίες, αέρια καύσης, υγρασία, ομίχλη, παγετό και κραδασμούς.

Εξόρυξη / Διάνοιξη Σηράγγων

 

 • πυρανίχνευση σε συστήματα μεταφοράς

 • ανίχνευση υπερθέρμανσης σε διατρητικά μηχανήματα / γεωτρύπανα

 • πυρανίχνευση σε οδικές σήραγγες

 • ανίχνευση υπερθέρμανσης σε ράουλα ταινιοδρόμων


Σήμανση Σιδηρογραμμών

 • πυρανίχνευση σε σιδηροδρομικούς σταθμούς

 • πυρανίχνευση σε υπόγειες σήραγγες και σταθμούς ηλεκτρικού αστικού σιδηροδρόμου (metro)

 • ανίχνευση υπερθέρμανση καλωδίων σε σήραγγες / κανάλια διέλευσης καλωδίων

 • πυρανίχνευση σε σήραγγες διέλευσης τραίνων


 

Βιομηχανία πετροχημικών

 • πυρανίχνευση σε επικίνδυνες περιοχές

 • μέτρηση της θερμοκρασίας των σωληνώσεων

 • πυρανίχνευση σε σταθμούς υγρών καυσίμων

 • παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε δεξαμενές και containers


Πλοία / Ναυτικό

 • πυρανίχνευση σε απροσπέλαστες περιοχές

 • πυρανίχνευση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, μέσα στο πλοίο

 • παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά μήκος των καλωδίων

 

Κτίρια

 • πυρανίχνευση σε υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων
 • ανίχνευση υπερθέρμανσης καλωδίων σε σήραγγες / κανάλια διέλευσης καλωδίων
 • παρακολούθηση των καλωδιώσεων σε ψευδοροφές και υπερυψωμένα δάπεδα
 • παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε απροσπέλαστες περιοχές
 • παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε σχάρες καλωδίων
 • παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε πίνακες χαμηλής και μέσης τάσης